1. Algemeen
  • Onze algemene voorwaarden zullen hierna kortweg “voorwaarden” worden genoemd.
  • De uitvoering en de betaling van al onze prestaties zijn aan al deze algemene voorwaarden onderworpen. Geen enkele afwijking van deze voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk blijkt uit een geschreven document uitgaande van de zaakvoerder van de firma.
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van, met en door onze firma. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. De toepassing van deze voorwaarden wordt door de opdrachtgever aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een koopovereenkomst of aanvaarding van de levering.
  • Indien overeenkomsten worden aangegaan met meerdere natuurlijke personen, die voor gezamenlijke rekening handelen, dan zijn ieder deze personen hoofdelijk aansprakelijk jegens de BVBA DE KLIPPER voor het volledige bedrag.
 2. Eigendomsvoorbehoud
  • Alle door de BVBA DE KLIPPER aan afnemers geleverde goederen blijven, voor zover houdbaar, eigendom van de BVBA DE KLIPPER totdat gehele betaling daarvan is ontvangen.
  • In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling.
 3. Offertes/Aanbiedingen
  • Onze offertes zijn slechts blindend indien zij door de zaakvoerder werden ondertekend
 4. Overmacht
  • In geval van overmacht, als gevolg waarvan de BVBA DE KLIPPER een door haar met een derde gesloten overeenkomst niet en/of niet tijdig kan nakomen, heeft de BVBA DE KLIPPER de keuze de overeenkomst alsnog na te komen of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de BVBA DE KLIPPER tot enige schadevergoeding in welke vorm en onder welke benaming ook behouden is.
 5. Levering
  • De vervoerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders werd bepaald door de zaakvoerder van de BVBA DE KLIPPER, zijn altijd ten laste van de koper. De goederen worden altijd verstuurd op risico van de koper.
  • De opgegeven leveringstermijnen zijn steeds bij benadering. Een eventuele in de levering kan géén aanleiding geven tot schadevergoeding.
  • Iedere levering wordt onmiddellijk bij ontvangst door de koper nagekeken. Klachten betreffende de levering dienen binnen de 24u na ontvangst van de goederen schriftelijk worden overgemaakt. Hierin wordt een gedetailleerde en limitatieve opsomming gegeven van de gebreken. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, verondersteld de aanvaarding en de goedkeuring ervan .
 6. Betaling en betalingstermijn
  • Alle prijzen zijn exclusief BTW.
  • De bestellingen worden gefactureerd op basis van de prijslijst die op de datum van aanvaarding van de bestelling van kracht is.
  • Betaling van de prijs geschiedt binnen de 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te gebeuren in euro’s of Engelse pond voor leveranciers of afnemers van de UK.
  • Indien de solvabiliteit van de koper in twijfel wordt gebracht, zoals bij het niet of laattijdig betalen van facturen, heeft de verkoper het recht om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling op te leggen, dan wel zekerheden te vragen, bij gebreke waaraan de verkoper gerechtigd is de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig te ontbinden. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
  • Bij niet-betaling op de vervaldag om welke reden ook of bij de niet-inontvangstnemer van correct en onbeschadigd geleverde goederen, behouden wij ons het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen zonder schadevergoeding. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
  • In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling.

 

 1. Contractuele wanprestatie
  • Bij niet-betaling van de ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1,5 % per maand van het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het nog verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 50€ als schadebeding, onverminderd het recht van de BVBA DE KLIPPER om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
 2. Geschillen
  • In geval van geschillen zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd.
  • Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.